Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en fysiotherapeut. Indien u een afspraak om welke reden dan ook niet kan doorgaan dient dit uiterlijk 24 uur voor de tijd van uw afspraak aan ons gemeld te worden. Annuleren is tot 24 uur van te voren kosteloos. Annuleert u binnen 24 uur dan kunnen wij het hele tarief bij u in rekening brengen.
Let op: niet- of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeerdt de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van  €20,00 alles exclusief omzetbelasting.